Regulamin Sklepu Internetowego a-medica.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym a-medica.pl prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.a-medica.pl.

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).

2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedający – A-Medica Sp. z o.o.
Ul. Kuźnicza 9
30-144 Kraków
NIP: 9452155473

Dane do kontaktów ze Sprzedającym:
e-mail: sklep@a-medica.pl
tel.: +48 668 623 501

5. Przedmiot sprzedaży – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej.

6. Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym a-medica.pl, której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu Internetowego a-medica.pl zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklep Internetowy a-medica.pl oraz na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

10. Sklep Internetowy a-medica.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem https://a-medica.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

11.Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

1. Sklep Internetowy a-medica.pl nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych, suplementów diety i innych określonych w przepisie art. 72 ust. 5 ustawy w związku z art. 87 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne przedsiębiorcom prowadzącym apteki i hurtownie farmaceutyczne.

2. Sklep Internetowy a-medica.pl ma prawo odmowy sprzedaży produktów, o których mowa w ust.1 w przypadku:
a) uzasadnionego podejrzenia, że produkt może być wprowadzony do dalszego obrotu lub wykorzystany w działalności gospodarczej Kupującego bądź wykorzystany w inny niezgodny z prawem sposób,
b) sprzedaż produktu stanowiłaby naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie sprzedaży detalicznej produktów leczniczych i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym a-medica.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Sklep Internetowy a-medica.pl

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 20 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 26 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego a-medica.pl należy je wszystkie wyłączyć.
b) minimalna rozdzielczość ekranu powyżej 600 px.

6. Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) korzystania z Sklep Internetowy a-medica.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c) korzystania z Sklep Internetowy a-medica.pl w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklep Internetowy a-medica.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
e) korzystania z Sklep Internetowy a-medica.pl w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

8. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową https://a-medica.pl/

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. W trakcie składania zamówienia Kupujący podaje dane osobowe – w tym numer telefonu – oznaczone jako obowiązkowe, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) przejście do podsumowania zamówienia poprzez użycie przycisku „Przejdź do potwierdzenia zamówienia”;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu.

7. W celu wysłania zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Jednocześnie Kupujący będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklep Internetowy a-medica.pl poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Niezłożenie oświadczenia uniemożliwi złożenie zamówienia.

8. Po uzupełnieniu wymaganych danych z pkt 8, Kupujący, aby złożyć zamówienie będzie zobowiązany przejść do podsumowania zamówienia poprzez użycie przycisku „Przejdź do potwierdzenia zamówienia”.

9. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych i użyciu opcji przycisku „Przejdź do potwierdzenia zamówienia” wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) cen jednostkowych, łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranego sposobu i miejsca dostawy.
Jednocześnie Kupującemu zostanie udostępniona opcja „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, której użycie przez Klienta oznacza złożenie oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

10. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklep Internetowy a-medica.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

11. Jeżeli Kupujący po wyświetleniu podsumowania zamówienia nie użyje opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, w ciągu 24 godzin otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie elementy wyświetlone w podsumowaniu zamówienia, w tym dane dotyczące produktów znajdujących się w koszyku, ich cen, cen jednostkowych oraz warunków dostawy, a także link do strony https://a-medica.pl/ umożliwiający powrót do podsumowania zamówienia i kontynuowanie zakupów.


12. Po złożeniu zamówienia poprzez użycie opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, która jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

13. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane zamówienie.

14. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

15. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej https://a-medica.pl/, pobrać go i sporządzić jego wydruk.


17. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia zamówienia, specyfikacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkty lub wydanie przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego, faktury VAT.

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest zakładce Koszty i sposoby zapłaty. Cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia.

2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przy odbiorze przesyłki – zapłata gotówką pracownikowi firmy dostarczającej przesyłkę/wydającemu przesyłkę w punkcie odbioru (płatność za pobraniem) – forma dostępna wyłącznie na terenie Polski, przy czym maksymalna wartość zamówienia opłacanego powyższą formą płatności nie może przekroczyć kwoty 1000,00 PLN,
b) płatność kartą kredytową, płatniczą – zgodnie z zasadami obsługującego serwisu PayU.
UWAGA! W przypadku płatności zagraniczną kartą kredytową/debetową, kwota do zapłaty może się nieznacznie różnić od umieszczonej na witrynie https://a-medica.pl/ (podawana w euro, funtach). Spowodowane jest to przeliczeniem kursu walut w systemie PayU.

c) płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto:

A-medica Sp. z o.o.
ul. Kuźnicza 9
30-144 Kraków

NIP: 9452155473
Rachunek bankowy: 95 1050 1445 1000 0090 3144 5720

W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia.

d) inne formy płatności (ePrzelewy) oferowane przez serwis PayU – płatności elektroniczne banków: Alior Bank, Bank Nowy BFG SA, Bank Pekao, BNP Paribas, BOŚ Bank, City Handlowy, Credit Agricole, Idea Bank, ING, Inteligo, mBank, Millenium Bank, PKO Bank Polski, Plus Bank, Santander Bank, Banki Spółdzielcze, Getin Bank, Nest Bank, Noble Bank, T-mobile usługi bankowe. UWAGA: Płatności realizowane przez system PayU są możliwe po złożeniu zamówienia. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
e) W przypadku zamówień, których jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 PLN może być dokonana jedynie za pomocą przelewu bankowego w Polskich Złotych (PLN) na konto:
A-medica Sp. z o.o.
Ul. Kuźnicza 9
30-144 Kraków

NIP: 9452155473
Rachunek bankowy: 95 1050 1445 1000 0090 3144 5720
W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia.

3. W przypadku wnoszenia zapłaty za zamówienie walutą inną niż PLN dokonywane jest przeliczenie cen z PLN na określoną walutę obcą. Przeliczenie odbywa się wg kursu dewizowego z danego dnia stosowanego przez bank, za pośrednictwem którego dokonywana jest płatność czy też autoryzującego kartę kredytową. Przeliczenie wartości zamówienia następuje w chwili wyboru formy płatności przez Kupującego i przejściu do serwisu autoryzującego płatności. Z tego też względu ceny w walucie obcej, na stronach Sklepu Internetowego a-medica.pl, prezentowane są według średniego kursu dewizowego NBP z danego dnia i mają wyłącznie charakter poglądowy – orientacyjny.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

5. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

1. Dostawa produktów jest ograniczona do terenu państw Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego.

2. Dostawa produktów odbywa się przesyłką kurierską lub do paczkomatu. 

3. Termin otrzymania zamówionych produktów obejmuje czas realizacji zamówienia i czas dostarczenia zamówionych produktów przez kuriera lub InPost (do wybranego przez klienta paczkomatu) i wynosi na terenie Polski do 7 dni roboczych, zaś za granicą  do 11 dni roboczych. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Koszty i sposoby zapłaty.

1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnym pod poniższym adresem. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres sklep@a-medica.pl
6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres wskazany w Regulaminie – Dane Kontaktowe.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi zapłaconą przez niego równowartość zwróconych rzeczy. Sprzedający zwróci również koszt dostarczenia rzeczy, o ile Kupujący wybrał najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki. Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów. Koszt przesyłki dotyczącej zwracanych rzeczy obciąża Konsumenta.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi zgodnie z art .38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:
a) produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

15. Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (tj. Dz.U. 2015, poz 481) przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) nie stosuje się.

16. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być, zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania.

1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.

2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sklepu Internetowego a-medica.pl w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4. Reklamacje należy kierować na adres mailowy sklep@a-medica.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w Sklepie lub informuje o takich gwarancjach.

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego a-medica.pl.

2. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego a-medica.pl Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres do kontaktów wskazany w § 1 ust.4 Regulaminu lub mailowo na adres sklep@a-medica.pl.

1. Administratorem danych osobowych jest A-medica Sp. z o.o.
Ul. Kuźnicza 9
30-144 Kraków. Kontakt do Administratora: e-mail: sklep@a-medica.pl

tel.: +48 668 623 501
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i jego rozliczenia i oceny zamówienia lub w celu przesyłania ofert marketingowych/newslettera Sklepu Internetowego a-medica.pl  (odpowiednio do zaznaczonych opcji).

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez stosowne ustawy i rozporządzenia w zakresie rachunkowości i rozliczeń podatkowych oraz Prawa Farmaceutycznego (w przypadku realizacji zamówienia) lub do czasu odwołania zgody (w przypadku przesyłania ofert marketingowych/newslettera).

4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia – po terminach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

5. Dane są udostępniane podmiotom na odstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO w zakresie świadczenia usług oraz pozyskiwania opinii na temat transakcji.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez klienta danych osobowych jest obligatoryjne i jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

8. Dane zabezpieczono przed zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem i nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

9. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że naruszono przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w przypadku realizacji zamówień, a dobrowolne w przypadku przesyłania ofert marketingowych/newslettera Sklepu Internetowego a-medica.pl 

10. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedającego zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w zakładce Centrum pomocy/Bezpieczeństwo.
1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

3. Konsumentowi służy prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów.

4. Realizacja uprawnienia określonego w ust. 3 może nastąpić poprzez:
a) wystąpienie z wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1059), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),
b) wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1059), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

5. Sprzedający informuje, że właściwy dla Sprzedającego ze względu na miejsce prowadzonej działalności jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

31-752 Kraków
ul. Ujastek 7
tel. 12 448 10 30
faks 12 448 10 60
sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

http://www.krakow.wiih.gov.pl. Adresy poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Konsumentowi służy także prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.

7. Wszelkie spory nie rozwiązane w trybie pozasądowym, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j . 2016. poz. 1030), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2016. poz. 2142 ), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. 2015, poz. 481).